Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na webu http://www.zapadoevropskadrogerie.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je OMEGA - agentura obchodu a služeb, s.r.o.,se sídlem ulice Vyhlídalova 686/30, 71300 Ostrava, IČ 25359479, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 9940 u krajského soudu v Ostravě (dále jen „dodavatel“ nebo „prodávající“) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy  neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), je-li smluvní stranou spotřebitel.

Vymezení pojmů

 1. „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 2. „Prodávající“ je OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o., se sídlem ulice Vyhlídalova 686/30, PSC Ostrava; IČ: 25359479, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 9940. OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
 4. „Kupující spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva

 • Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu  prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,  a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky  je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Rozpor s kupní smlouvou, záruka

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě, že je kupujícím spotřebitel, pak prodávající poskytuje na předmět smlouvy záruku v délce 2 roků od dodání zboží, pokud na zboží není vyznačeno jiné datum spotřeby. V takovémto případě platí toto jiné datum spotřeby. Záruční doba platí za předpokladu dodržení pokynů ke skladování dodaného zboží. V případě vzniku vad v době trvání záruky má spotřebitel práva obdobná, jako v případě rozporu zboží s kupní smlouvou ( viz předchozí odstavec tohoto článku VOP). Práva spotřebitele jsou v podrobnostech rozvedena v ustanovení § 2165 a násl. Občanského zákoníku.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující spotřebitel v souladu s § 1829  občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel může využít formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je na konci tohoto článku obchodních podmínek.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, kteréžto snížení vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající započítat náklady na dodání zboží, a to ve výši rozdílu mezi spotřebitelem vybraným způsobem dodání zboží a nejlevnějším z nabízených způsobů dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžité prostředky dříve, než mu spotřebitel vrátí předmět smlouvy, případně prokáže, že předmět smlouvy prodávajícímu odeslal.

Právo na odstoupení od smlouvy ale Kupující nemá v případě smluv:

 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal
 • na dodávku zboží v uzavřeném obalu, pokud toto zboží bylo spotřebitelem z obalu vyňato.

Formulář pro odstoupení od smlouvy:

OMEGA - agentura obchodu a služeb, s.r.o.

Vyhlídalova 686/30

713 00 Ostrava

 

Věc : Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží ……………………………………………………………………………………………………

Datum objednání: …………………… Datum obdržení: ………………………

Jméno a příjmení spotřebitele: ……………………………………………………

Adresa spotřebitele: ………………………………………………………………………

Účet pro vrácení kupní ceny: ………………………………………………………

Datum: ……………………………  Podpis spotřebitele: ……………………………

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu dle tzv. ADR (mimosoudním řešením spotřebitelských sporů), a to i prostřednictvím České obchodní inspekce, kdy podrobnější informace jsou dostupné na: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 22.2.2018